Wij gebruiken cookies om je surf comfort te optimaliseren en onze services te verbeteren.
In onzeonze privacy statement, kunt je lezen dat je persoonlijke gegevens op een beperkte manier en in overeenstemming met de GDPR worden verwerkt.


Waarom Greentripper?

Waarom bijdragen aan klimaatprojecten met Greentripper?
 • Bijdragen aan klimaatprojecten met Greentripper is geloofwaardig, snel en gemakkelijk.
 • Greentripper steunt gecertificeerde klimaatprojecten in ontwikkelingslanden en milieuprojecten in Europa die aan de hoogste eisen voldoen. Wij garanderen dat jouw investering correct wordt toegewezen en daadwerkelijk een bijdrage levert aan het oplossen van globale klimaatproblemen. Greentripper is gecertificeerd door Forum Ethibel (zie ook "Kan ik erop rekenen dat Greentripper mijn klimaatimpact helpt te verminderen").
 • Greentripper is een initiatief van CO2logic, een betrouwbare organisatie met meer dan 15 jaar ervaring in klimaatadvies en de ontwikkeling van klimaatprojecten.
 • Je steunt klimaatprojecten in ontwikkelingslanden en milieuprojecten in Europa die in lijn zijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Jouw bijdrage levert dus niet alleen milieuvoordelen op, maar ook sociaal-culturele en economische voordelen.
Kan ik erop rekenen dat Greentripper mijn klimaatimpact helpt te verminderen?
 1. Elk jaar voert Forum Ethibel, een onafhankelijke externe auditor, een grondige audit uit van alle CO2e-bijdragen die Greentripper levert aan zijn klimaatpartners, waaronder reizigers, reisprofessionals, bedrijven en organisaties. Deze externe audit waarborgt met zekerheid dat 100% van het CO2e-volume dat u hebt bijgedragen aan Greentripper, exclusief wordt toegewezen aan uw voorkeursproject.

 2. Wanneer je bijdraagt aan de klimaatprojecten van Greentripper, krijg je een certificaat dat garandeert dat elke ton CO2e waarvoor je financieel bijdraagt, verminderd, vastgelegd of vermeden wordt via het gekozen klimaatproject. Het ‘Certified CO2e-contribution’ label is opgenomen in het certificaat voor je globale klimaatactie (Act Global) en het 'Sustainable Local Contribution’ label is opgenomen in het certificaat voor je lokale klimaatactie (Act Local).

 3. Voor je globale klimaatacties (Act Global) werkt Greentripper met klimaatprojecten die voldoen aan de strengste internationale normen zoals de Gold Standard of VCS. Deze projecten worden jaarlijks onderzocht om er zeker van te zijn dat hun impact op de klimaatverandering effectief is. In dit gecertificeerd systeem worden carbon credits uitgegeven per ton daadwerkelijk gereduceerde CO2. Deze credits worden in een register geplaatst en ingetrokken zodra ze zijn verkocht, om ervoor te zorgen dat ze slechts eenmaal verkocht worden.  Zodra het project is gecontroleerd, wordt de certificering afgegeven en wordt elke ton bespaarde CO2e geboekt en getraceerd. Dit proces wordt koolstofcreditering genoemd. Elk koolstofkrediet staat gelijk aan één ton vermeden, verminderde of geabsorbeerde koolstofdioxide door een klimaatproject. Van zodra het project gecontroleerd werd, ontvangt het zijn certificering. Elke ton CO2e die uitgespaard wordt is traceerbaar en wordt in rekening gebracht. Dit proces noemt men koolstofcreditering of CO2e-crediting. Elke CO2e-credit stemt overeen met een ton koolstofdioxide die uitgespaard of bijgedragen wordt via een klimaatproject. De credits worden "Verified Emissions Reductions" (VER) genoemd. Het toezicht op controle gebeurt door onafhankelijke offset auditeurs die internationaal erkend zijn, zoals DNV, TÜV en SGS. De auditeurs worden benoemd en gecontroleerd door bijvoorbeeld de Gold Standard of door het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering (UNFCC). Deze auditkantoren gaan na of een project geïmplementeerd en uitgevoerd wordt volgens een specifiek regelsysteem. Dat regelsysteem staat bekend als de "norm".

  Voor je lokale klimaatactie (Act Local) wordt, in samenwerking met Soil Capital, de klimaatimpact van elke boerderij uitgevoerd en geverifieerd volgens de eisen van de internationale norm ISO 14064-2.
Hoe kan ik zeker weten dat de CO2e reductie effectief heeft plaatsgevonden?
Greentripper bezorgt jou een garantiecertificaat met een uniek certificeringsnummer en het ‘Certified CO2e-contribution’ label voor je globale klimaatacties (Act Global) en het ‘Sustainable Local Contribution’ label voor je lokale klimaatacties.

Waarom de CO2e-berekeningsmodule van Greentripper kiezen?
Greentripper is gebaseerd op 2 belangrijke methodologieën:
 • De Bilan Carbone ©-aanpak van ADEME, dat staat voor Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de L'Energie, d.w.z. het agentschap voor milieu- en energiebeheer in Frankrijk. Deze semi-overheidsorganisatie is op internationaal niveau bekend om haar tool/methode voor de berekening van broeikasgasemissies, bekend onder de naam Bilan Carbone ©. ADEME is een van de pioniers voor de berekening van broeikasgassen en de omrekening in CO2-equivalent volgens het Global Warming Potential (GWP), d.w.z. de bijdrage aan het broeikaseffect.
 • DEFRA, The Department for Environment Food & Rural Affairs (GOV.UK) die conversiefactoren levert waarmee organisaties en particulieren de uitstoot van broeikasgassen (BKG) van een reeks activiteiten kunnen berekenen, waaronder energieverbruik, waterverbruik, afvalverwijdering, recycling en transportactiviteiten. Het is een standaard die voldoet aan het GHG (Greenhouse Gas) Protocol.

Het Greentripper-team kan de CO2e-voetafdruk van je activiteiten en reizen met grote precisie berekenen, maar dat vereist veel informatie en gegevens. Wij werken met middelen en bronnen die door ADEME & DEFRA zijn gedefinieerd en door de sector zijn geaccepteerd.
Waarom kiezen voor de aanpak van Greentripper?
Reizen behoort tot de cruciale onderdelen van de menselijke levensstijl. Het verbindt mensen uit de hele wereld en zorgt voor nieuwe ervaringen. Echter, het heeft een impact op het klimaat en het milieu. Greentripper geeft je de mogelijkheid om je bewust te worden van je impact door deze te berekenen, om hierop te handelen en tenslotte om je de mogelijkheid te geven om terug te geven in lijn met je reisimpact.

Alvorens financieel bij te dragen voor onze CO2e-uitstoot, moeten we ons afvragen hoe we de impact ervan op onze planeet zoveel mogelijk kunnen verminderen. Voor het klimaat is het natuurlijk beter om geen vervoer zoals het vliegtuig of de auto te nemen, maar we hebben niet altijd de keuze. Het is beter om bij te dragen aan klimaatprojecten dan helemaal niets te doen! Financieel bijdragen voor een CO2e reductie is niet dé oplossing om klimaatverandering tegen te gaan, maar het maakt zeker deel uit van de oplossingen.
Welke impact heeft jouw de CO2e bijdrage op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals)?
Dankzij jouw CO2-bijdrage, ondersteunen wij tevens de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) in de ontwikkelingslanden. De klimaatprojecten waarmee Greentripper en CO2logic samenwerken bevinden zich inderdaad in ontwikkelingslanden en dit zorgt ervoor dat de CO2e-uitstootverlaging op wereldwijd niveau gecombineerd kan worden met de sociaaleconomische ontwikkeling van de lokale bevolkingsgroepen.

Worden jouw CO2e-emissies ook verminderd in het kader van het EU-emissiehandelssysteem (ETS)?
Nee, de kans op een dubbele CO2e bijdrage is heel klein.

Laten we beginnen met een uitleg over het EU-ETS-systeem. Het EU-ETS is in 2005 opgezet en was het eerste internationale emissiehandelssysteem ter wereld. De EU-ETS gaat nu haar vierde handelsfase in (2021-2030). Het is in principe een marktgebaseerd mechanisme om een prijskaartje te hangen aan koolstof. Het stelt een absolute limiet of "plafond" vast voor de totale hoeveelheid van bepaalde broeikasgassen die elk jaar mag worden uitgestoten door de entiteiten die onder het systeem vallen (met de hoogste CO2e-uitstoot). Dit plafond wordt na verloop van tijd verlaagd, zodat de totale uitstoot afneemt. Onder de EU-ETS kopen of ontvangen gereguleerde entiteiten emissierechten, die zij naar behoefte met elkaar kunnen verhandelen. Aan het einde van elk jaar moeten de gereguleerde entiteiten voldoende rechten inleveren om al hun emissies te dekken. Tot de sectoren die onder de bestaande EU-ETS vallen behoren elektriciteits- en warmteopwekking, energie-intensieve industriële sectoren en de luchtvaart in Europa.

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie een reeks wetgevingsvoorstellen aangenomen waarin zij uiteenzet hoe zij tegen 2050 klimaatneutraliteit in de EU wil bereiken, met inbegrip van de tussentijdse doelstelling van een nettovermindering van de broeikasgasemissies met ten minste 55% tegen 2030. Wat de luchtvaart betreft, stelt de Commissie ook voor om de gratis emissierechten voor de luchtvaartsector, die reeds onder de EU-ETS valt, geleidelijk af te schaffen en tegen 2027 over te gaan op de volledige veiling van emissierechten om een sterker prijssignaal te geven om de emissiereductie te stimuleren. Het totale aantal luchtvaartrechten in de ETS zal worden beperkt tot het huidige niveau en zal jaarlijks met 4,2% (de lineaire reductiefactor) worden verlaagd. De EU-ETS geldt momenteel alleen voor vluchten tussen luchthavens in de EER. (Voor de behandeling van vluchten van/naar de EU/EER en het VK, zie hier.) De Commissie stelt voor de wereldwijde regeling voor koolstofcompensatie en -reductie voor de internationale luchtvaart (CORSIA) in te voeren voor internationale vluchten.

Deze acties van EU-ETS & CORSIA zijn positief maar nog beperkt: (1) Er is nog geen verplichting voor de 1e fase tussen 2024 & 2026. Het wordt pas verplicht vanaf 2027. (2) Ze dragen bij aan een verminderen van alleen de emissies die boven het niveau van 2020 liggen. Het gaat dus niet om "100% bijdrage" voor van de CO2e-uitstoot, maar om een klein deel. (3) De broeikasgassen waarmee rekening wordt gehouden zijn alleen de CO2e-emissies, niet de andere broeikasgassen. De stralingsforcering die het broeikaseffect verdubbelt, wordt niet in aanmerking genomen. Evenmin wordt rekening gehouden met de uitstoot van broeikasgassen in de put. (4) Dit programma geldt alleen voor internationale vluchten, dus alle emissies van nationale vluchten vallen buiten het toepassingsgebied.